Malay – Giving Direction 2, Mangrove

Dialogue

Asslamualaikum
Peace be upon you
Waalaikumsalam
And peace be upon you
Boleh saya tumpang tanya?
May I ask something?
ya ya ya
yes yes yes
Di sini.. bagaimana saya nak pergi ke mangrove tour?
Here.. how (if) I want to go to mangrove tour?
Mangrove.. Mangrove tour.? selalunya encik boleh dapatkan… di hujung Tanjung Rhu.. dia ada.. boating service.. dekat sana encik boleh pergi ke mangrove
Mangrove tour..? Usually, you can get.. at the end of Tanjung Rhu.. (they) he has.. boating service.. there you can go to the mangrove
Mangrove tu.. harga dia satu bot berapa agak-agak?
The mangrove.. the price of a boat how much roughly?
Satu bot biasanya hundred fifty ke 250 (dua ratus lima puluh)
One boat (is) usually 150 to 250
Hundred fifty? seratus lima puluh lah.. ke dua ratus lima puluh ringgit ya..?
Hundred fifty to two hundred fifty right?
Baik.. terima kasih
Alright.. Thank you
Sama-sama
You’re welcome

Mangrove

Dialogue

Langkawi is all about nature
Langkawi ialah mengenai alan semulajadi
Therere a lot of activities here
Terdapat berbagai aktiviti di sini
Ranging from…
Dari..
You can do bird watching
Awak boleh memerhati burung
You can do jungle trekking, mangrove tour
Awak boleh menyertai laluan hutan
And then we have the first geopark in Malaysia
Dan kita mempunyai geopark yang pertama di Malaysia
You can learn something about geopark here
Awak boleh belajar sesuatu tentang geopark
So how can we see this geopark?
Jadi, bagaimana kita boleh melihat geopark ini?
Then you can go to Kilim River to the mangrove tour
Yang itu, awak boleh pergi ke Sungai Kilim.. ke lawatan hutan bakau
When they bring you around..
Apabila mereka membawa awak bersiar
They will introduce some of the spectacular rock formation
Merka akan memperkenalkan sebahagian pembentukan batu yang hebat
That we have here
Yang kita ada di sini
Then you can also visit the information centre at The Orental Village
Juga, awak boleh mengunjungi pusat pertanyaan di Oriental Village

Lesson : Simple Present Verb,  Simple Future Verb

1. Apabila kita membuat ayat, pastikan ia bermula dengan satu subject, diikuti dengan satu katakerja (verb). Subject diwarnakan hijau, verb diwarnakan merah. Yang seterusnya dinamakn objek.
2. Objek boleh mengandungi semua jenis perkataan di dalam B.I termasuk katanama, katakerja, katasifat, kata arah dsb
3. Apabila menggunaka satu subject, pastikan anda kenalpasti samada ia singular atau plural
4. Singular subject perlu bergabung dengan singular verb, Plural subject perlu bergabung dengan plural verb. Perhatikan susunan subject dan verb dibawah
Langkawi is (present singular verb)
Therere a lot of(present plural verb)
You can do (future verb)
And then we have (present plural verb)
You can learn (future verb)
So how can we see (future verb)
Then you can go (future verb)
When they bring (present plural verb)
They will introduce (future verb)
That we have here (present plural verb)
Then you can also visit (future verb)
5. Future verb boleh digunakan dengan singular atau plural subject
6. Perkataan seperti and then, then, because, but adalah katahubung yang menghubungkan 2 ayat. Pastikan ada satu subject baru selepas perkataanperkataan ini.

Direction to Mangrove