Langkasuka Port

Festival 2, waterfest Langkawi (2)

Festival 1, Waterfest Langkawi (1)

Jetty Point

Langkawi Mall

Dialogue

This whole stretch of shopping area is called Langkawi Mall
Sepanjang pusat membeli-belah ini dinamakan Langkawi Mall
And in Langkawi Mall, the most popular shopping centre is Kamdar
Dan di Langkawi Mall, pusat membeli-belah yang paling popular ialah Kamdar
This is where people buy fabrics and materials.. from here
Disinilah.. di mana orangramai membeli fabrik dan kain.. dari sini
There are 3 banks in Langkawi Mall
Terdapat 3 bank di Langkawi Mall
The first one is Affin Bank
Yang pertama ialah Affin Bank
Also.. bank of Malaysia which is Bank Simpanan Nasional
Juga.. bank Malaysia, iaitu Bank Simpanan Nasional
This is called Bank Rakyat
Ini dinamakan Bank Rakyat

Lesson : Present Perfect Verb, Simple Past
1. Di dalam dialog di atas, ada 3 cara memperkenalkan sesuatu benda atau tempat
a. penggunaan ialah, iaitu is, are atau am (no verb)
b. penggunaan terdapat : there is atau there are (no verb)
c. penggunaan imbuhan di seperti dinamakan : is called (perfect verb)
2. Apabila menggunakan imbuhan di, gabungkan verb to be dengan perfect verb
Contoh : Pakaian dijual di kedai itu
Clothes are sold at the shop
Kedai itu dibuka pada pukul 9 pagi
The shop is opened at 9 am
3. Bezakan Perfect Verb & Simple Past Tense Verb
Perfect : given, taken, bought, opened, shown, written
Simple Past : gave, took, bought, opened, showed, wrote :
Perfect Verb : The letter is written already
(Subject + Verb to be + perfect verb)
Simple Past : He wrote the letter
(Subject + simple verb)

Langkawi Plaza 5a

Dialogue

This is how Kuah town looks like from a small bridge right in the heart of the city
Beginilah bandar Kuah kelihatan dari sebuah jambatan kecil di tengah-tengah bandar
As you can see in Kuah town,
Seperti yang anda boleh lihat,
There is absolutely no sky-scraper building
Tiada langsung bangunan pencakar langit

Lesson : Adjective & Adverb

1. Adjective ialah sifat. Ajective boleh digunakan sendirian atau bergabung dengan satu katanama
Contoh : There is no sky-craper builing
The bridge is small
We are looking from a small bridge
2. Apabila menggunakan adjective sendirian, maka verb to be (is, are atau am) hendaklah digunakan
Contoh : The bridge is small
3. Adverb ialah satu perkataan yang menekankan sesuatu katakerja
Contoh : Absolutely no sky-scaper building
He drives quickly
4. Adverb biasanya mepunyai huruf ly dihujung, dan boleh digunakan sebelum atau selepas sesuatu verb

Langkawi Plaza 5a
Langkawi Plaza 5b
Langkawi Plaza 5c

Langkawi Plaza 5b

Dialogue

There are many banks located in Kuah
Terdapat banyak bank di Kuah
This is CIMB,
Ini ialah CIMB
Next to CIMB there is Maybank Berhad
Di sebelah CIMB, ada Maybank Berhad
And opposite of Maybank,
Bertentangan dengan Maybank,
There is another bank which is called RHB
Terdapat satu lagi bank yang dinamakan RHB

Lesson : Preposition (Kata arah), Terdapat

1. Perkataan untuk terdapat di dalam B.I ialah there is atau there are, bergantung dengan katanama yang dimaksudkan (iaitu samada satu atau banyak)
There is a bank here
There are many banks here
2. Next to bermaksud : di sebelah
3. Opposite of : bermaksud : bertentangan
4. Di dalam preposition, sesetengah preposition menggunakan pasangan tetap seperti opposite of, infront of, next to dsb..

Langkawi Plaza 5a
Langkawi Plaza 5b
Langkawi Plaza 5c

Langkawi Plaza 5c

Dialogue

Right in the middle of Kuah town,
Di tengah-tengah bandar Kuah
You can see another shopping centre
Anda boleh melihat satu lagi pusat membeli-belah
And this is called Langkawi Plaza
Dan ini dinamakan Langkawi Plaza
Langkawi Plaza is located right next to The Bayview Hotel
Langkawi Plaza terletak bersebelahan Hotel Bayview

Lesson : Preposition (Kata Arah)

1. right in the middle bermaksud : betul-betul di tengah
2. is located bermaksud : terletak
3. next to bermaksud : di sebelah, tetapi right next to bermaksud : betul-betul di sebelah
4. Apabila menggunakan preposition, verb to be (iaitu : is, are atau am) hendaklah digunakan selepas subject. The plaza is, The banks are, I am
Contoh :
The plaza is here
The plaza is next to The Bayview Hotel

Langkawi Plaza 5a
Langkawi Plaza 5b
Langkawi Plaza 5c

Island Hopping

Dialogue

This location here is called Tanjung Malai
Lokasi ini dinamakan Tanjung Malai
And if you wish to go for Island Hopping
Sekiranya anda ingin pergi ke Island Hopping
Here is where you can get the boats
Di sinilah anda boleh mendapatkan bot
Exactly right there!!
Tepat sekali.. di situ!!
It may cost you per boat around 3 to 4 hundred ringgit
Ia mungkin berharga sekitar 3 ke 4 ratus ringgit satu bot

Lesson : Simple Present Verb,  Simple Future Verb, Present Perfect Verb

1. is called bermakna dinamakan. Apabila menyusun imbuhan di pada katakerja, caranya di dalam bahasa Inggeris ialah : (verb to be) + (perfect Verb)
Contoh lain : Kedai itu dibuka pukul 10pagi
The shop is opened at 10am
2. If you wish to go… Perhatikan apabila menggunakan sesuatu katakerja di dalam kawasan Object, salah satu caranya ialah dengan menggunakan perkataan to diikuti dengan katakerja.
Contoh lain : Saya hendak pergi ke kedai
I want to go to the shop
3. Tetapi, apabila menggunakan katakerja future seperti will, may, can, must dan should, perkataan to tidak boleh digunakan!!
Contoh : It may cost..
Ia mungkin berharga..
Contoh lain : Saya akan pergi ke kedai
I will go to the shop

Click here for English Grammar

Click here for English Exercise

Mangrove

Dialogue

Langkawi is all about nature
Langkawi ialah mengenai alan semulajadi
Therere a lot of activities here
Terdapat berbagai aktiviti di sini
Ranging from…
Dari..
You can do bird watching
Awak boleh memerhati burung
You can do jungle trekking, mangrove tour
Awak boleh menyertai laluan hutan
And then we have the first geopark in Malaysia
Dan kita mempunyai geopark yang pertama di Malaysia
You can learn something about geopark here
Awak boleh belajar sesuatu tentang geopark
So how can we see this geopark?
Jadi, bagaimana kita boleh melihat geopark ini?
Then you can go to Kilim River to the mangrove tour
Yang itu, awak boleh pergi ke Sungai Kilim.. ke lawatan hutan bakau
When they bring you around..
Apabila mereka membawa awak bersiar
They will introduce some of the spectacular rock formation
Merka akan memperkenalkan sebahagian pembentukan batu yang hebat
That we have here
Yang kita ada di sini
Then you can also visit the information centre at The Orental Village
Juga, awak boleh mengunjungi pusat pertanyaan di Oriental Village

Lesson : Simple Present Verb,  Simple Future Verb

1. Apabila kita membuat ayat, pastikan ia bermula dengan satu subject, diikuti dengan satu katakerja (verb). Subject diwarnakan hijau, verb diwarnakan merah. Yang seterusnya dinamakn objek.
2. Objek boleh mengandungi semua jenis perkataan di dalam B.I termasuk katanama, katakerja, katasifat, kata arah dsb
3. Apabila menggunaka satu subject, pastikan anda kenalpasti samada ia singular atau plural
4. Singular subject perlu bergabung dengan singular verb, Plural subject perlu bergabung dengan plural verb. Perhatikan susunan subject dan verb dibawah
Langkawi is (present singular verb)
Therere a lot of(present plural verb)
You can do (future verb)
And then we have (present plural verb)
You can learn (future verb)
So how can we see (future verb)
Then you can go (future verb)
When they bring (present plural verb)
They will introduce (future verb)
That we have here (present plural verb)
Then you can also visit (future verb)
5. Future verb boleh digunakan dengan singular atau plural subject
6. Perkataan seperti and then, then, because, but adalah katahubung yang menghubungkan 2 ayat. Pastikan ada satu subject baru selepas perkataanperkataan ini.

Providing Info 2, Airport

Dialogue
This is Langkawi Airport
Ini ialah lapangan terbang Langkawi
And this is Malaysian Airline counter
Dan ini ialah kaunter malaysian Airline
That is the AirAsia Counter
Itu ialah kaunter AirAsia
The bank is right at the end there
Bank terletak di hujung sana
There is a cafe towards the end too
Ada sebuah kafe di hujung sana juga
They also have chocolate shops around here and many other souvenir shops
Mereka ada kedai-kedai cokelat di sekitart sini dan banyak lagi kedai cenderamata
There is always something on sale
Selalu ada jualan murah di sini

Lesson : Singular & Plural, Preposition
1. Apabila memperkenalkan sesuatu menggunakan this atau that, perkataan is hendaklah digunakan
That is a bank
This is Malaysian airport

2. Apabila menunjuk arah menggunakan subject singular, perkataan is hendaklah digunakan
The bank is here
The chocolate shop is there

3. Ada di dalam B.I ialah there is untuk satu benda, dan there are untuk banyak benda
There is a bank there
There are many shops here

Night Market – Pasar Malam

Dialogue
A lot of people here, what is this place?
Ada ramai orang di sini, apa tempat ini?
This is a night market
Ini ialah pasar malam
It is located in Kuah
It terletak di Kuah
Kuah is the city of Langkawi
Kuah ialah (sebuah) bandar di Langkawi
This night market is on Wednesday and also Saturday
Pasar malam ini (dibuka) pada hari Rabu dan Sabtu
So, you can always visit here if you like to see the local culture
Jadi, awak boleh selalu berkunjung di sini sekiranya awak suka (mahu) melihat budaya di sini
What time do they open?
Pukul berapa mereka buka?
and what time do they close?
Dan pukul berapa mereka tutup?
Around evening maybe it starts around 5
Pada waktu petang, mungkin ia bermula pukul 5
Then it will be closed around 10 to 11
Kemudian ia akan ditutup sekitar pukul 10 ke 11

Lesson : Simple Present Verb, Singular & Plural
1. Belajar cara menyoal :
what is this place?
What time do they open?
what time do they close?
Di dalam ketiga-tiga soalan di atas, struktur soalan dalam B.I ialah :
Wverb1subject verb2
verb1 ialah pasangan kepada verb2
contoh verb2 : open, close. pasangannya di kiri ialah do
W ialah : What, Where, Why dsb..

2. what is this place?
di dalam soalan di atas, sebenarnya ayat itu tidak mempunyai verb.
Bagi sesuatu soalan yang tidak menggunakan verb, maka is atau are atau am perlu digunakan sebagai ganti, bergantung dengan jenis subject.
Sekiranya subject itu ialah singular, pasangannya ialah : is
sekiranya subject ialah plural, pasangannya ialah : are
sekiranya subject ialah I, pasangannya ialah : am

3. this place ialah subject singular, oleh itu pasangannya ialah is apabila ayat itu tidak menggunakan verb

4. Sekiranya ayat itu menggunakan verb, maka does hendaklah digunakan.
What time does this place open?

What is this place?

Click here for English Grammar

Click here for English Exercise